Aanpak Ring Zuid

In het project Aanpak Ring Zuid werken Rijk, provincie en gemeente samen aan de uitvoering van het plan voor de zuidelijke ringweg Groningen (ca. 700 mln., incl. BTW). De planstudiefase (2010-2014) is afgerond met de ondertekening van het Tracébesluit door de minister van I&M op 29 september 2014. In 2016 is het project gegund aan Combinatie Herepoort. Vanaf dat moment is de uitvoering van het plan gestart. Zie ook www.aanpakringzuid.nl

zuidelijke ringweg

Communicatiemanager, april 2016 – februari 2019

 • Aansturen team communicatie
 • Eindverantwoordelijk voor communicatiestrategie, stakeholdersmanagement en eindredactie communicatiemiddelen
 • Perswoordvoering
 • Bestuurlijke informatievoorziening (zie onder)

Adviseur Bestuurlijke Informatievoorziening, april 2011 – april 2016

 • Schrijven (integrale besluit)notities ten behoeve van het bestuurlijk proces.
 • Voorbereiden presentaties/workshops bestuur en directie betrokken partijen.
 • Voorbereiden bijeenkomsten raad/staten.
 • Opstellen concept collegebrieven aan raad en staten.
 • Schrijven reactie- en zienswijzenrapporten naar aanleiding van juridische procedures.
 • Aanspreekpunt grote stakeholders, onderhouden contact en monitoren afspraken.
 • Bij afwezigheid van de communicatiemanager: perswoordvoering.

Klik hier voor een referentie.

.